Reggio Emilia-inspiration

Kort om Reggio Emilia-inspirationen ur Bild & Tankes verksamhetsperspektiv:

Jag brukar säga att den pedagogiska filosofin vilar på tre fundament:

  1. En stark demokratisk grund
  2. Tanken om det kompetenta barnet
  3. Människans många sätt att uttrycka sig – de 100 språken

Den pedagogiska filosofin började utvecklas under 50-talet som ett svar mot fascismen i Italien. Det var borgmästaren i kommunen Reggio Emilia, Loris Malaguzzi som kände att: nu måste vi verkligen göra något för att försvåra för dylika processer att dra igång igen. Han började därför utveckla ett förskolesystem med ett förhållningssätt som skulle stärka individens förmåga till ställningstaganden kring viktiga frågor, människor som kunde tänka själva och ifrågasätta. Vad är det då som behövs för att en människa ska bli en aktiv samhällsmedborgare ur detta perspektiv?

Människan måste känna att hennes tankar och åsikter är viktiga också för andra. Hen måste förstå att det finns olika perspektiv, olika förhållningssätt och olika lösningar. Hen måste känna sig bekväm med att uttrycka sig och även vara bra på att lyssna på andra. För att kunna göra detta måste människan känna tillit till sitt eget och andras värde. Genom att ha en verksamhet där barn värderas lika högt som vuxna och där allas röst är viktig, och genom att konsekvent jobba i grupp med en metodik som främjar eget ställningstagande och dialog kan barnen få denna känsla med sig från förskolan. För att stärka tryggheten och känslan av kunnande är det viktigt att se barnet som kompetent, barnet kan – ibland behöver det bara lite hjälp. Vi väntar och stöttar. Och barnen märker att de faktiskt kan själva. De är inte så beroende av någon annan. Därför har vi en pedagogisk miljö där allt är i barnens höjd, så att de själva kan nå och barnen vet var materialet finns och kan därför i väldigt hög grad vara självständiga i verksamheten.

Det är inte bara viktigt att ha egna åsikter och tankar, vi måste också kunna förmedla dem till andra. Det är lätt att ta till språket, men att bara betona detta som kommunikationskälla är att starkt begränsa barnen menar Loris Malaguzzi. Barnen har 100 språk, men berövas 99, som han uttryckte det. Människan har en mångfald sätt att kommunicera på; med kropp och mimik, med bild och ljud, med olika typer av material, med dans, med spel och lek… På samma sätt har vi också olika lätt att ta in information på olika sätt; en del lyssnar bra, andra vill se, någon behöver pröva eller känna… För att stimulera en mångfald av möjliga intrycks- och uttryckssätt har barnen alltid tillgång till mycket olika sorters material och möjlighet till olika typer av aktiviteter och undersökningar.

Elin Stenudd

För mer information – besök Reggio Emilia-institutets hemsida:

https://www.reggioemilia.se/pedagogiken/