Verksamheten

Vi arbetar enligt förskoleplanen och arbetssättet betonar dialogen och skapande som förutsättningar för ett rikt lärande. Språket, begreppen och bilderna är varandras förutsättningar. Det goda samtalet är en viktig ingrediens i vår vardag, både i våra pedagogiska aktiviteter och i spontana samtal, mellan såväl barnen själva som med oss vuxna. Vi möter varandra med respekt och med tanken att vi alla är med och bidrar till att öka vår förståelse av vår omvärld. Det demokratiska perspektivet märks i både förhållningssätt, inflytande och metodik. För att orka med att lära vilar vi när vi behöver, rör oss mycket ute och äter näringsriktig och nästan uteslutande ekologisk kost. Vi har valt att inte servera kött av miljö- och hälsoskäl och vi undviker halvfabrikat och socker. Vegetariskt och veganskt alternativ serveras. Även förbrukningsmaterial är ekologiska/krav/miljömärkta i största möjliga mån. Vi arbetar med en Grön Flagg-certifiering för att stärka barnens medvetenhet om en hållbar utveckling, återvinning och naturens kretslopp.

Fokus i verksamheten ligger på att ge barnen verktyg att utforska och förstå sin omgivning på många olika sätt. De stöds i ett metodiskt utforskande där de använder såväl kropp som sinne. En annan viktig del är att barnen lär sig att uppfatta och förmedla sitt lärande och sin kunskap. Utforskandet börjar alltid i barnens frågor och funderingar. Vi rör oss i närmiljön, i skogen, i parkerna, bland husen och iakttar, funderar, prövar med kroppen, med leken och fantasin. Det barnen upplever blir utgångspunkten för det gemensamma arbetet där barnen genom tänkande, samtalande, skapande, rörelse, iakttagande, lyssnande, lekande, smakande, luktande och kännande, undersöker saken vidare.

Måndagar har vi miljödag vilket innebär att vi basgrupper jobbar kring miljön på olika sätt. Vi planterar, är ute i skogen, sopsorterar, återvinner, återbrukar, lär oss om olika material och kretsloppen osv. Tisdagar-Torsdagar är våra projektdagar då vi arbetar kring olika projekt som initieras av barnen. Då väljer barnen mellan olika aktiviteter som är kopplade till projektet med inriktning mot skapande, musik och matte/natur. Fredagar är vår utflyktsdag. Då går vi till skogen, olika parker, besöker kulturella evenemang osv.

Vi arbetar medvetet med och utvecklar den pedagogiska miljön så att barnen blir självständiga i lekar och aktiviteter. De ska veta var allt material finns och kunna ta det de behöver för utforskande och lek. Det finns en stor ateljé för skapande, bygg och konstruktion, rum för rollek, för rörelse, för musik, spel, läsande, naturvetenskapliga experiment och IT. Ute finns stationer för skapande, bygg, läsning, naturvetenskapliga experiment och matematik.